V oblasti geodézie zabezpečujeme predovšetkým:

 • Geodetické práce v oblasti katastra nehnuteľností
 • Vyhotovovanie geometrických plánov – zahŕňa zameranie stavby, oddelenie pozemkov, zameranie skutočného stavu za účelom majetkovo-právneho vysporiadania, porealizačné zameranie stavieb ku kolaudácii, zameranie rozostavaných stavieb, vyznačenie vecného bremena k pozemkom, reštitúcie, prídely a pod.
 • Vnútorné meranie a zobrazenie skutočného stavu budov
 • Vytyčovanie stavieb
 • Polohopisné i výškopisné meranie
 • Meranie a zobrazenie fasád budov
 • Účelové mapovanie
 • Zameranie do digitálnej mapy
 • Vektorizácia a digitalizácia mapových podkladov
 • Výpočet kubatúr
 • Zameranie inžinierskych sietí všetkých typov
 • Podklady pre projektovanie stavieb